Zapiranje s.p.

Javna objava o prenehanju opravljanja dejavnosti s.p.

Če želite kot samostojni podjetnik prenehati opravljati dejavnost, morate skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da boste prenehali opravljati dejavnost in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.

Obvestilo o prenehanju lahko pošljete v objavo prek aplikacije OOPS, ali skenirano po elektronski pošti na objava.prenehanjaping@ajpespong.si. Lahko pa ga pošljete oziroma osebno dostavite na katerokoli izpostavo AJPES.

Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko obvestite o prenehanju dejavnosti tudi na druge načine; s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih.

Odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj lahko z obrazcem M-2 vložite v osmih dneh pred dnevom izbrisa samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije preko portala SPOT (eVEM) ali na točki SPOT (VEM), pri čemer je potrebno pod opombe obrazca M-2, na katerem se vloži odjava, zapisati opombo, da se vlaga odjava zaradi izbrisa in kdaj naj bi bil izbris. 

Pomembno: Zadnji dan za vložitev odjava iz obveznih socialnih zavarovanj preko portala SPOT (eVEM) ali na točki SPOT je 1 dan pred datumom izbrisa.

Po izbrisu podjetja iz PRS odjave iz socialnih zavarovanj ni več možno vložiti prek portala SPOT (eVEM) ali na točki SPOT, temveč le še po pošti ali neposredno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. VEČ o odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj+

Za t. i. popoldanske s. p., ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic in imajo na s. p. urejeno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) po podlagi 050, je potrebno ob zapiranju s. p. prav tako urediti odjavo iz zavarovanja. Odjavo iz zavarovanja uredite z izbiro postopka »Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za s.p".

Pomembno: Zadnji dan za vložitev odjave iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni preko portala SPOT (eVEM) ali na točki SPOT je 1 dan pred datumom izbrisa.

Po izbrisu podjetja iz PRS odjave iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ni več možno vložiti preko portala SPOT (eVEM) ali na točki SPOT, temveč le še po pošti ali neposredno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. VEČ o odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj+

Izbris iz Poslovnega registra Slovenije (PRS)

Prijavo za izbris morate vložiti najmanj tri dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije.

Pred prijavo prenehanja poslovanja morate razrešiti vsa vprašanja z dolžniki in delavci, saj se za razliko od gospodarskih družb, pri podjetniku ne izpelje postopek likvidacije.

Kot samostojni podjetnik se morate tudi zavedati, da ste po zaprtju statusa še vedno odgovorni za vse neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti, in sicer z vsem svojim osebnim premoženjem (ZGD-1, 7. člen). Prav tako prevzamete pravico do vseh neplačanih terjatev, ki jih ima vaš s.p. do svojih kupcev na dan zaprtja.

Postopek izbrisa s.p. iz Poslovnega registra Slovenije lahko opravite preko portala SPOT (eVEM) ali na katerikoli točki SPOT v Sloveniji.

Postopek zaprtja s.p. je razmeroma preprost:

  1. Najmanj tri dni pred presečnim datumom (datum zaprtja dejavnosti) oddate prijavo za izbris preko portala SPOT (eVEM) ali na točki SPOT.
  2. Podjetje se zapre tretji dan od oddaje prijave za izbris oziroma katerikoli kasnejši dan.
  3. Četrti dan na naslov podjetja prejmete Sklep o izbrisu poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije.

Po izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije morate urediti še obveznosti do Finančne uprave ter na banki zapreti poslovni račun.

Obveznosti do Finančne uprave RS (FURS)

Kot samostojni podjetnik morate v 60 dneh od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti na Finančno upravo RS vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti.

Obračun lahko oddate samo  preko sistema eDavki, kjer so natančno določene vse obveznosti podjetnika in postopek oddaje obračuna. 

Kako je z delovno dobo?

Delovna doba se podjetniku prizna na podlagi plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

S 1. 1. 2009 je bila ukinjena delovna knjižica, zato od tega dneva dalje evidenco o dopolnjeni pokojninski dobi in plačanih prispevkih vodita ZPIZ in FURS.

ZPIZ vodi evidenco o doseženi zavarovalni dobi, Finančna uprava RS pa evidenco o plačanih prispevkih. Po odjavi iz zavarovanja je priporočljivo pridobiti na FURS potrdilo o plačanih prispevkih, saj vam bo potrdilo koristilo pri dokazovanju dolžine delovne dobe, če bi kadarkoli v prihodnosti nastal spor glede dolžine delovne dobe in plačanih prispevkov. Zaradi tega je priporočljivo, da kot podjetnik tudi sami vodite evidenco o tem, koliko prispevkov je bilo plačanih ter jo shranite.

Zaposleni

Pomembno je, da svojim zaposlenim pravočasno vročite odpoved delovnega razmerja (najmanj 30 dni prej), ki se brez vročitve ne zaključi, tudi če podjetje zaprete. Poleg tega boste v primeru nevročitve morali plačati globo. Dokazilo o prenehanju delovnega razmerja je treba priložiti tudi pri odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj. Za zaposlene je pomembna navedba razloga odpovedi, da bodo upravičeni do nadomestila za brezposelnost. 

Delavcem pripada odpravnina. Za izračun se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih, in sicer za primer odpovedi iz poslovnih razlogov. Zaposleni so upravičeni do odpravnine za vsako leto delovnega razmerja pri zadnjem delodajalcu oz. njegovih pravnih prednikih.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna bruto plača v zadnjih treh mesecih z  upoštevanjem faktorja trajanja zaposlitve. Za zaposlitve, ki so trajale od 1 do 10 let ta znaša 1/5 plače, za tiste od 10 do 20 let 1/4 plače ter za tiste, ki so trajale več kot 20 let 1/3 plače za vsako leto zaposlitve. Odpravnine do višine desetih povprečnih mesečnih plač v Sloveniji so neobdavčene. To ne velja za odpuščene družinske člane, kjer se znesek odpravnine obravnava kot prenos sredstev v privatno last in je v celoti obdavčen.

Sankcije

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, 688.člen) določa, da se z globo v višini od 200 do 5.000 evrov za prekršek (odvisno od velikosti podjetja) kaznuje podjetnika, če ne prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije sprememb podatkov ali prenehanja poslovanja v skladu s prvim odstavkom 75. člena tega zakona. 

Novo odprtje s.p.

Podjetnik, ki je zaprl s.p., se lahko kadarkoli odloči, da bo ponovno registriral novo podjetje. Pogoji za ponovno registracijo s.p. so enaki kot pri prvi registraciji.

Prenehanje opravljanja dejavnosti s.p. s prenosom na drugo osebo

Brez dodatne obdavčitve lahko prenesete podjetje (s.p.) tudi na naslednika, ki ni družinski član. Nujni pogoj za to je podjetnikova upokojitev, invalidnost ali smrt.

Tako lahko davčno nevtralno prepišete s.p. na katerokoli osebo ali družbo (d.o.o.) brez plačila dohodnine. Vendar velja tudi v teh primerih, da prevzemnik podjetja (s.p.-ja) ne sme zapreti vsaj 5 let (ter vsi ostali pogoji), sicer mora ustanovitelj poračunati davčne obveznosti za nazaj.

Osebni stečaj podjetnika

Pogoj za sprožitev osebnega stečaja podjetnika posameznika (s.p.) ali zasebnika je dolgoročna plačilna nesposobnost oziroma trajnejša nelikvidnost. 

Dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik, je trajneje nelikviden, če več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti.