Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Dejavnost vključuje :

 • gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje:
  • stanovanjskih stavb,
   • enostanovanjskih stavb
   • večstanovanjskih stavb (kot so dvostanovanjske stavbe, bloki, stolpnice, stavbe z oskrbovanimi stanovanji ipd.),
   • stanovanjskih stavb za posebne namene (kot so domovi za starejše osebe, dijake, študente, begunski centri ipd.),
  • nestanovanjskih stavb:
   • gostinskih stavb (kot so hoteli, restavracije ipd.,
   • upravnih in pisarniških stavb,
   • trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti,
   • stavb za promet in za izvajanje elektronskih komunikacij (kot so postaje, terminali, RTV stavbe, garaže ipd.),
   • industrijskih stavb, delavnic, skladišč,
   • stavb splošnega družbenega pomena (kot so kinodvorane, muzeji, knjižnice, šole, fakultete, bolnišnice, športne dvorane ipd.),
   • kmetijskih stavb ter stavb za opravljanje verskih obredov,
  • postavljanje betonskih montažnih stavb.

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
 • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del, ki se delijo:
  • Pooblaščeni inženir (PI)
  • Vodja del pri IZS - zahtevni objekti (Vz)
  • Vodja del pri IZS - manj zahtevni objekti (Vm)
  • Vodja del pri IZS - nezahtevni objekti in posamezna dela (Vnp)
  • Vodja del pri OZS - mojstri (Vozs)
  • Vodja del pri GZS - delovodje (Vgzs)
 • V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
 • Glede na zahtevnost objekta, ter vrsto gradnje je potrebno imenovati nadzornika.  

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del glede na zahtevnost objekta zagotoviti ustreznega vodjo del:

PI Vz Vm Vnp Vozs Vgzs
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje ZAHTEVNEGA objekta x x
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje MANJ ZAHTEVNEGA objekta x x x
Vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih x x x x x x
Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH in ENOSTAVNIH objektov x x x x x x


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2020