Izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije po zakonu o veterinarstvu

Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija (DDD) po zakonu o veterinarstvu se izvaja v objektih za rejo in bivanje živali teh drugih objektih (klavnice, predelovalnice mesa, mleka, mešanice krmil, zbiralnice živalskih trupel in odpadkov ipd.) in transportnih sredstev za živali zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni živali.

Organizacija mora naročnika pred začetkom seznaniti s potekom dela, z morebitnimi nevarnostmi za ljudi, živali in okolje, varnostnimi ukrepi in časom trajanja del oziroma nevarnosti.

Za izvajanje DDD se lahko uporabljajo samo sredstva, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisa, ki ureja kemikalije in biocide.

Izvajalci morajo zagotoviti, da pri uporabi in ravnanju z nevarnimi kemikalijami ne ogrožajo svojega in zdravja drugih ljudi.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 30. 03. 2015