Veterinarska ambulanta v osemenjevalnem središču

Veterinarska ambulanta v osemenjevalnem središču opravlja dejavnosti zdravstvenega varstva plemenjakov v osemenjevalnem središču, sistematičnega spremljanja zdravja plemenjakov in njihove zdravstvene sposobnoasti za osemenjevanje, pridobivanja, priprave, skladiščenja in prometa s semeni, jajčnimi celicami in zarodki.


Dejavnosti, ki jih opravljajo v veterinarski ambulanti v osemenjevalnem središču:

 • Veterinarska vzgoja imetnikov živali v zvezi z izvajanjem veterinarske dejavnosti
 • Proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali in higiene v drugih objektih in napravah z vidika zdravstvenega varstva in zaščite živali ter ljudi
 • Nujna veterinarska pomoč
 • Proučevanje vplivov veterinarskih ukrepov na okolje
 • Posredno reševanje vprašanj zdravja ljudi, živinorejske proizvodnje in tehnologije ter svetovanje
 • Strokovno izobraževalno delo na področju veterinarske dejavnosti
 • Preiskave s področja varovanja okolja, higiene zraka in vode, odpadnih voda iz živinorejske proizvodnje in živalskih obratov ter obratov za predelavo odpadkov
 • Preiskave v zdravstvenem varstvu in zaščiti živali
 • Svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali, patologije prehrane in reje živali z veterinarskega vidika

Dejavnosti, ki jih opravljajo v veterinarski ambulanti v osemenjevalnem središču v okviru javne veterinarske službe:

 • Osemenjevanje
 • Spremljanje zdravstvenega stanja živali
 • Veterinarski pregledi živali
 • Preprečevanj onesnaževanje okolja s povzročitelji in prenašalci živalskih kužnih bolezni
 • Skrb za zdravje plemenske živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti
 • Organizacije veterinarskega izobraževanja imetnikov živali in prebivalstva
 • Preprečevanj onesnaževanje okolja s povzročitelji in prenašalci živalskih kužnih bolezni
 • Organiziranje in izvajanje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih
 • Ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke, gnojnice
 • Zaščita živali pred mučenjem
 • Skladiščenje in distribucija živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov

Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 30. 03. 2015