Veterinarska ambulanta B

Veterinarska ambulanta B opravlja dejavnost javne veterinarske službe preventivnega cepljenja hišnih živali proti steklini v lastni ambulanti kar lahko opravlja brez javnega razpisa, ter druge storitve javne veterinarske službe na podlagi javnega razpisa, razen izvajanja del po predpisu, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in vakcinacij v tekočem letu.

Dejavnosti:

 • spremljanje zdravstvenega stanja živali;
 • veterinarski pregledi živali;
 • svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali, patologije prehrane in reje živali z veterinarskega vidika;
 • veterinarska vzgoja in izobraževanje imetnikov živali v zvezi z izvajanjem veterinarske dejavnosti;
 • proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali in higiene v drugih objektih in napravah z vidika zdravstvenega varstva in zaščite živali ter ljudi;
 • nujna veterinarska pomoč;
 • proučevanje vplivov veterinarskih ukrepov na okolje;
 • organizacija in vodenje preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja živalskih bolezni in zoonoz;
 • posredno reševanje vprašanj zdravja ljudi, živinorejske proizvodnje in tehnologije ter svetovanje;
 • zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih nesrečah in drugih nesrečah ter v izrednem stanju;
 • zagotavljanje usposabljanja enot za prvo veterinarsko pomoč civilne zaščite;
 • organiziranje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali in prebivalstva;
 • strokovno izobraževalno delo na področju veterinarske dejavnosti;
 • organiziranje in izvajanje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih bolezni;
 • preprečevanje onesnaževanja okolje s povzročitelji in prenašalci živalskih kužnih bolezni;
 • spremljanje učinkovitosti in ugotavljanje ustreznosti posameznih sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
 • ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke, gnojnice;
 • preiskave s področja varovanja okolja, higiene zraka in vode, odpadnih voda iz živinorejske proizvodnje in živalskih obratov ter obratov za predelavo odpadkov;
 • zaščita živali pred mučenjem;
 • preiskave v zdravstvenem varstvu in zaščiti živali;

Dejavnosti v okviru javne veterinarske službe, za katero je potrebna koncesija:

 • označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu s predpisi;
 • izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na živalih;
 • skrb za zdravje plemenske živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti ter osemenjevanje;
 • osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali;

Veterinarska ambulanta B lahko pridobi le koncesijo za izvajanje javne veterinarske službe, ki se ne financira iz proračunskih sredstev.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 30. 03. 2015