Dejavnost upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Dejavnost vključuje vodenje poslov insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa pri:

  • procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,
  • procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega dolžnika,
  • pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčenje stečajne mase,
  • uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik kot pravne posledice začetka stečajnega postopka, in
  • drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko izvede v skladu s tem zakonom.

Za opravljanje dejavnosti je treba izpolnjevati pogoje za upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave.

Upravitelj lahko nastopa le kot fizična oseba, imeti mora sklenjeno zavarovanje za odškodninsko odgovornost, dovoljenje za opravljanje poklica, pogoj je tudi obvezno članstvo v Zbornici upraviteljev Slovenije in vpis v imenik upraviteljev pri AJPES-u.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016