Hotel

Dejavnost hotelov spada v kategorijo gostinske nastanitvene dejavnosti.

V dejavnost hotelov spada oddajanje nastanitvenih zmogljivosti potnikom, turistom in drugim gostom za krajši čas, običajno dnevno ali tedensko.

Hoteli in podobni nastanitveni obrati nudijo nastanitve v sobah ali apartmajih, včasih tudi s prostorom za kuhanje. Zagotovljena je nastanitev v opremljenih sobah, dnevno čiščenje in pospravljanje sob. Gostom se lahko nudijo tudi dodatne možnosti in storitve: oskrba s hrano in pijačo, parkirišča, plavalni bazeni, telovadnice, rekreacijske površine, prostori za konference in srečanja.

Objekt, v katerem se izvaja gostinska dejavnost, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati se mora v rednem obratovalnem času, ki ga mora potrditi občina. Pri izvajanju dejavnosti se morajo upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje ter ponujanja alkoholnih pijač.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov

za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno

izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih

izdelkov. Vloga je od 27. 9. 2018 na voljo na portalu e-VEM (SPOT).

Za opravljanje dejavnosti ni potrebna predhodna odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, morajo pa biti izpolnjeni vsi pogoji, kar bodo nadzirali pristojni inšpekcijski organi.

Hotelska nastanitvena dejavnost se lahko opravlja tudi v:

  • hotelskih naseljih,
  • hotelih s konferenčnimi zmogljivostmi,
  • zdraviliščnih hotelih,
  • hotelih z igralnico.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2019