Upravljavec majhnega smučišča

Upravljanje majhnih smučišč zajema urejanje smučarskih prog, ki so namenjene samo smučanju, so ustrezno označene in zavarovane. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za majhno smučišče, so:

  • na smučišču sta postavljeni največ dve vlečnici,
  • skupna dolžina vlečnic ne presega 800 metrov,
  • smučišče je pregledno z enega mesta.

Za upravljanje majhnih smučišč veljajo vsi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za upravljanje smučišč. Izjema je le število nadzornikov in reševalcev. Naloge nadzornika in reševalca na smučišču lahko opravlja hkrati najmanj ena oseba.

Upravljavec mora upoštevati tudi vse zahteve glede varnosti konstrukcij žičniških naprav ter zahteve glede načina in varnosti obratovanja žičniških naprav.

Upravljavec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, mora pred začetkom delovanja smučišča pridobiti koncesijo in obratovalno dovoljenje.

Za gradnjo žičniških naprav mora investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti koncesijo. Koncesijo podelijo občina, več občin, mestna občina ali država - odvisno od lokacije in pomena.

Žičniške naprave za prevoz oseb na majhnem smučišču so lahko le vlečnice.

Upravljavec žičniške naprave mora imenovati vodjo obratovanja in njegovega namestnika za vsako napravo posebej. Osebje, ki izvaja obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, mora imeti strokovno izobrazbo, biti strokovno usposobljeno za delo ter izpolnjevati zdravstvene in psihofizične pogoje za varno obratovanje žičniških naprav.

Osebje za delo na vlečnici:

  • vodja obratovanja vlečnice,
  • strojnik vlečnice,
  • voznik vlečnice,
  • izvajalec posebnih strokovnih del z vrvmi skrbi za strokovno-tehnične preglede žičniških naprav,
  • sprevodnik in strežnik žičniške naprave.

Število osebja mora biti tolikšno, da se lahko zagotovita varno obratovanje in vzdrževanje.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 22. 03. 2017