Planinski dom

Dejavnost planinskih domov spada v kategorijo gostinske nastanitvene dejavnosti.

Planinski dom je gostinski obrat, če je dostopen z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb prek celega leta in je vpisan v evidenco pri Planinski zvezi Slovenije.

Za opravljanje dejavnosti se ne potrebuje predhodna odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, morajo pa se izpolnjevati vsi pogoji, kar bodo nadzirali pristojni inšpekcijski organi.

Objekt, v katerem se izvaja gostinska dejavnost, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati mora v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju gostinske dejavnosti se morajo upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Sem spada oddajanje sob ali ležišč za krajši čas, ki imajo omejen obseg ponudbe.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vloga je od 27. 9. 2018 na voljo na portalu e-VEM (SPOT). 


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 09. 2018