Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve (55.900)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

  Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z navedenim zakonom.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Zakon o visokem šolstvu

Visokošolski zavod oziroma drugi zavod - članico univerze in študentski dom lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe. Za opravljanje javne službe v visokem šolstvu Republika Slovenija ustanavlja visokošolske zavode oziroma druge javne zavode - članice univerze in študentske domove (9. člen ZVis).

Dejavnost študentskih domov je javna služba. Opravljajo jo lahko univerze, drugi zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetnik posameznik in druge pravne osebe.

Pri opravljanju dejavnosti morajo zagotoviti zastopanje študentskih interesov pri upravljanju (31. člen ZVis).

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Zakon o gostinstvu

  Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

  Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa ta zakon, opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

  Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:

  • minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:
   • poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
   • pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine);
   • pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
  • pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah;
  • pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin;
  • pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu;

 • Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

 • Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vlogo se lahko odda le elektronsko prek portala e-VEM (SPOT).

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • nudenje začasne ali daljše nastanitve v enoposteljnih ali večposteljnih sobah študentom, dijakom, sezonskim delavcem in drugim;
Sem spada tudi:
 • dejavnost spalnih vagonov in spalnih namestitev v drugih prevoznih sredstvih;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Oddajanje sob sezonskim delavcem;
Vir: Statistični urad RS

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 01. 2019