Dejavnost življenjskega zavarovanja

Zavarovalna dejavnost je sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj.

Zavarovanja se glede na glavne nevarnosti, ki jih krijejo, razvrščajo v zavarovalne vrste. Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih vrst, se razvrščajo v zavarovalne podskupine in zavarovalne skupine.

Življenjsko zavarovanje je zavarovanje, ki obsega zlasti zavarovanje za primer doživetja, zavarovanje za primer smrti, mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje, življenjsko zavarovanje z vračilom premij.

Zavarovalno dejavnost lahko opravljajo zavarovalnice, ki imajo ustrezno statusno obliko, so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, dovoljenje za člane uprave in imenovale pooblaščenega aktuarja.

Z dejavnostjo zavarovanja sta povezani dejavnosti zavarovalnega posredovanja in zavarovalnega zastopanja.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 27. 05. 2015