Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

Sem spada:

  • specializirana trgovina na drobno:
  • s spominki, izdelki domače obrti in verskimi predmeti,
  • s fotografsko, optično in finomehanično opremo in materialom,
  • z orožjem, strelivom in pirotehničnimi izdelki,
  • s kurilnim oljem, plinom v jeklenkah, premogom, drvmi,
  • z znamkami in kovanci,
  • z drugimi neprehrambnimi izdelki.

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Trgovec na drobno, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Elektronska vloga je na voljo na portalu e-VEM (SPOT). 

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2018