Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (81.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Te dejavnosti so:

 • čiščenje zunanjosti stavb vseh vrst, tudi čiščenje tovarn, poslovnih in stanovanjskih stavb;
 • čiščenje strojev ipd;

  Vir:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o varstvu okolja

 • Dimnikarske storitve lahko opravlja dimnikarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (s.p.), ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev in je vpisana v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.Dimnikarska družba mora izpolnjevati predpisane pogoje pred začetkom opravljanja dejavnosti in nato še ves čas opravljanja dimnikarskih storitev.

  • Obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja 148. čl. ZVO-1C (Ul. RS 108/09 - ZVO-1C): izvajanje meritev, pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom ter
  • Obvezna državna gospodarska javna služba (92.čl. ZVO-1F (Ul. RS 92/2013) izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom se izvaja do 31. decembra 2015 po dosedanjih predpisih.
  Ministrstvo za okolje in prostor

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • čiščenje zunanjosti stavb vseh vrst, tudi čiščenje tovarn, poslovnih in stanovanjskih stavb,
 • specializirano čiščenje stavb, npr. čiščenje oken, dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov ipd.,
 • čiščenje strojev ipd.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

 • Čiščenje oken, okenskih okvirjev, polic ter pripadajočih okenskih žaluzij;
 • Čiščenje pisoarjev in lijakov  (Specializirano čiščenje pisoarjev, stranišč in lijakov v vseh vrstah stavb: 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme;  Čiščenje stranišč in lijakov na vlakih, ladjah, letalih: 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje),
 • Čiščenje stebrov ograje in nosilnega dela stebrov ter spiranje kamnite škarpe z vodo pod visokim pritiskom,
 • Čiščenje prezračevalnih sistemov,
 • Čiščenje žlebov in streh,
 • Čiščenje in praznjenje silosov,
 • Meritve emisij dimnih plinov kot del vzdrževanja kurilnih naprav oz. kot del dimnikarskih storitev,
 • Čiščenje svetil,
 • Čiščenje kulturnih spomenikov,
 • Dimnikarska dejavnost,
 • Čiščenje zračnikov v stavbah,
 • Čiščenje in vzdrževanje kurilnih naprav,dimnih vodov in zračnikov.
  Vir: Statistični urad RS

  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2017