Izvajanje obratovalnega monitoringa vnosa nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla je zadolžen povzročitelj obremenitve, ki s svojo dejavnostjo povzroča obremenjevanje tal z blatom čistilnih naprav, kompostom ali muljem.

Povzročitelj obremenitve zagotovi obratovalni monitoring tako, da najame izvajalca monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, ki ima pooblastilo za izvajanje tovrstnega monitoringa.

V okviru obratovalnega monitoringa je potrebna izvedba meritev osnovnih in dodatnih parametrov tal ter izvedba meritev parametrov blata čistilnih naprav, komposta ali mulja.

Izvedba obratovalnega monitoringa obsega:

  • vzorčenje tal, blata čistilnih naprav, komposta ali mulja in pripravo vzorcev,
  • merjenje parametrov,
  • vrednotenje emisije in letne količine nevarnih snovi in rastlinskih hranil,
  • izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

MERITVE PARAMETROV

Parameteronesnaženosti tal je po merilnem postopku izmerjena vsebnost nevarne snovi v tleh. Parametri blata čistilnih naprav, komposta ali mulja so nevarne snovi in rastlinska hranila za katere so določene mejne vrednosti, vsebnost organskih snovi, pH vrednost in vsebnost patogenih črevesnih bakterij in živih jajčec parazitov.

Meritve parametrov tal, blata čistilnih naprav, komposta ali mulja se morajo izvesti pred izdajo dovoljenja o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in veljajo za vse:

  • Osnovne parametre

Osnovni parametri tal so parametri onesnaženosti tal, za katere so določene mejne vrednosti.

  • Dodatne parametre

Dodatni parametri so parametri pedološke analize tal. Pedološka analiza tal je analiza parametrov pH vrednosti, rastlinam dostopnega fosforja in kalija, celokupnega dušika, organskega ogljika, suhe snovi, izmenjalne kapacitete tal in teksture, s katerimi se opredelijo pedološke lastnosti tal.

VZORČENJE TAL

Vzorec tal za pripravo reprezentativnega vzorca za merjenje pedoloških lastnosti in parametrov onesnaženosti tal so tla, odvzeta na istem odvzemnem mestu.

Vzorec tal se na njivah odvzema na globini ornice (zgornja obdelovalna plast tal pri njivski rabi tal), na travnikih 0-6 cm in 6-12 cm, v trajnih nasadih pa 0-20 cm in 20-40 cm. Vzorec tal se mora odvzeti pred gnojenjem in pred setvijo oziroma saditvijo rastlin ali po spravilu posevkov. Vzorca tal se ne sme odvzeti takoj po dolgem obdobju suše ali ko so tla zamrznjena ali poplavljena.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016