Trgovina na debelo s fitofarmacevtskimi sredstvi

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

  • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
  • zunanjost prodajalne,
  • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
  • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

S prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) se lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje za opravljanje prometa s FFS na debelo in so vpisani v register distributerjev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le tista fitofarmacevtska sredstva, ki imajo:

  • odločbo o registraciji ali
  • dovoljenje za nujne primere ali
  • dovoljenje za vzporedno trgovanje ali
  • dovoljenje za raziskave in razvoj.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 09. 09. 2016