Projektiranje gozdnih cest

Vsebina je v prenovi.

Projektiranje gozdne ceste zajema najmanj izdelovanje in uskladitev projektne dokumentacije za gradnjo gozdne ceste ter z njim povezano svetovanje.

Gozdno cesto sme projektirati samo odgovorni projektant gozdnih cest, ki je ustrezno strokovno usposobljen, in ima kot gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost projektiranja oziroma ima kot samostojni podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno na pristojni davčni upravi.

Investitor mora pred pričetkom gradnje gozdne ceste podati pobudo (vlogo) za določitev elaborata ničelnic na Zavod za gozdove Slovenije. Pobudi je lahko priložena idejna zasnova predvidene gozdne ceste. Elaborat ničelnic je obvezna podlaga za projektiranje gozdne ceste, z njim se določijo bistveni elementi možnih tras gozdne ceste v predelu odpiranja.

Rok za izdajo elaborata ničelnic s strani Zavoda za gozdove Slovenije je en mesec od prejema pobude. Če Zavod za gozdove Slovenije ob izdelavi elaborata ničelnice ugotovi, da bi predvidena gradnja gozdne ceste bistveno ogrozila funkcije gozdov, zavrne izdelavo elaborata ničelnice in z odločbo zavrne izdajo soglasja Zavoda za graditev objekta.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2015