Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki (39.000)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o odpadkih

  vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

  Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

  Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:

  • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
  • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Zakon o varstvu okolja

 • Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 68. ali 86. člena tega zakona, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec za varstvo okolja).

  Naloge pooblaščenca za varstvo okolja so zlasti:

  • seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti,
  • dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja,
  • sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in izdelkov,
  • nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzročitelju obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih,
  • zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja skladno s tem zakonom,ž
  • seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje,
  • sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije,
  • sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
  • druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili povzročitelja obremenitve.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na mestu onesnaženja ali drugje, z mehanskimi, kemičnimi in biološkimi postopki;
 • dekontaminacija in čiščenje industrijskih obratov, tudi jedrskih elektrarn;
 • dekontaminacija in čiščenje onesnaženih površinskih voda z mehanskimi ali kemičnimi postopki;
 • omejitev in čiščenje naftnih razlitij na morju ali kopnem;
 • odstranjevanje azbesta, svinčenih barv in drugih strupenih gradbenih materialov;
 • druge specializirane dejavnosti za čiščenje okolja;
Sem spada tudi:
 • odstranjevanje min, vključno z razstreljevanjem;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Črpanje vode npr. pri poplavah iz stavbe ali od drugod;
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2015