Storitve za gozdarstvo (02.400)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitve pri izkoriščanju gozdov:
  • transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom;
  • gradnja vlak;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev spravilo lesa iz gozda;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o gozdovih

 • Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o kmetijstvu

 • Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • storitve na področju gozdarstva za plačilo ali po pogodbi:
  • gozdna inventura, merjenje in ovrednotenje lesne zaloge
  • gozdarsko svetovanje
  • varstvo pred požari
  • spremljanje in zatiranje gozdnih škodljivcev in bolezni
 • storitve pri izkoriščanju gozdov:
  • transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom
  • gradnja vlak
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Izdelava gozdne vlake;
 • Storitve z gozdarsko mehanizacijo in opremo;
 • Traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter nega mladovja;
 • Strojna gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih prometnic, strojna sečnja, nakladanje, razkladanje in prevoz, spravilo lesa;
 • Čiščenje gozda;
 • Vzdrževanje gozdnih cest;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018