Storitve za živinorejo, razen veterinarskih (01.620)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o živinoreji

 • Zakon predpisuje naslednje poklice oziroma strokovne kadre:
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o kmetijstvu

 • Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • dejavnost podkovskih kovačev;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev opravljanjeposebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • storitve v živinoreji za plačilo ali po pogodbi:
  • dejavnosti za promocijo naravne prireje in razmnoževanja živali
  • umetno osemenjevanje in storitve pripusta plemenjakov
  • testiranje črede
  • pastirstvo in oskrba živine, oddajanje paše
  • kapuniranje, čiščenje kurnikov
  • pospeševanje in kontrola prireje živali
  • striženje ovac
  • uhlevljenje in oskrba živine za tuj račun
Sem spada tudi:
 • dejavnost podkovskih kovačev
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Opremljanje pašnika z električnim pastirjem ter postavitve zavetišča na pašniku;
 • Storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo (V zvezi s storitvami s kmetijsko mehanizacijo je možnih več dejavnosti: SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo; SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih; SKD 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup);
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2018