Telekomunikacijske dejavnosti po vodih (61.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o elektronskih komunikacijah

  • Na podlagi 4. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) lahko vsaka fizična ali pravna oseba zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvaja elektronske komunikacijske storitve pod pogoji, določenimi z ZEKom-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi ter v skladu z drugo veljavno zakonodajo, če s tem ne ogroža javnega reda, življenja in zdravja ljudi ter javne varnosti in obrambe države.

    5. člen ZEKom-1 v prvem odstavku določa, da je pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev treba pisno obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS). 5. člen ZEKom-1 pa v petem odstavku določa, da AKOS po prejemu obvestila z vsemi potrebnimi podatki vpiše operaterja v uradno evidenco. Vpis v uradno evidenco pa ni pogoj za izvajanje pravic in obveznosti, ki jih imajo operaterji po tem zakonu. Potrdilo ni upravni akt in samo po sebi ne ustvarja pravic in obveznosti po tem zakonu.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem sodijo dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali omogočanja pristopa do naprav za prenos glasu, podatkov, besedila, zvoka ali slike s pomočjo telekomunikacijske infrastrukture na osnovi vodov.

Prenosne naprave za izvajanje teh dejavnosti so lahko izdelane na osnovi ene tehnologije ali kombinacije več tehnologij.

Posebej te dejavnosti vključujejo:

  1. obratovanje in vzdrževanje preklopnih in prenosnih naprav za zagotavljanje točkovnih zvez po zemeljskih vodih, s pomočjo mikrovalov ali s kombinacijo zemeljskih vodov in satelitskih zvez,
  2. obratovanje kabelskih distribucijskih sistemov (npr. za prenos podatkov in televizijskega signala) in
  3. nudenje telegrafskih in drugih neglasovnih komunikacij prek lastnih naprav.

Sem spada tudi:

  • kupovanje pristopnih in omrežnih zmogljivosti od njihovih lastnikov in omrežnih operatorjev ter nudenje telekomunikacijskih storitev z uporabo teh zmogljivosti podjetjem in gospodinjstvom,
  • pristop do interneta, ki ga zagotavljajo operaterji infrastrukture na osnovi vodov.

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 08. 2019