Tovorni promet po celinskih vodah (50.400)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o plovbi po celinskih vodah

 • Plovbo na posamezni celinski vodi na svojem območju upoštevaje naravne danosti uredi lokalna skupnost s splošnim aktom o določitvi plovbnega režima zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja. Lokalna skupnost mora pri določitvi plovbnega režima upoštevati določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdane predpise, predpise o varstvu okolja, ohranjanju narave in voda, sladkovodnega ribištva in urejanju prostora ter naravne danosti in druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.

  Pogoji za ladje:

  Ladja je sposobna za plovbo v določenih mejah plovbe in za določen namen, če izpolnjuje predpisane pogoje (18. člen) in je vpisana v vpisnik ladij.

  Za vodenje ladij je potrebno pridobiti naziv člana ladijske posadke. Strokovni izpit za pridobitev naziva člana ladijske posadke se opravlja pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, ki tudi izdaja pooblastila članom ladijske posadke za opravljanje del določenega naziva, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

  Pogoji za čolne:

  Sposobnost čolna za plovbo se ugotovi z osnovnim, rednim ali izrednim pregledom, ki ga za čolne do 12 metrov dolžine opravi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ali klasifikacijski zavod, ki je polnopravni član Mednarodnega združenja klasifikacijskih zavodov, za čolne nad 12 metrov dolžine pa klasifikacijski zavod, ki je polnopravni član Mednarodnega združenja klasifikacijskih zavodov ali drug klasifikacijski zavod, ki ga na podlagi zbiranja ponudb pooblasti minister. V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen:

  • čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu;
  • športnega veslaškega čolna;
  • čolna, krajšega od petih metrov, razen če ima motorni pogon z močjo nad 3,7 kW.

  Če so čolni iz 2. in 3. točke namenjeni opravljanju gospodarske dejavnosti, morajo biti vpisani v vpisnik čolnov.

  Čolni se vpisujejo v vpisnik, ki ga vodi upravna enota, na območju katere se čoln nahaja in uporablja. Vpisnik čolnov je javna knjiga.

  Čoln sme upravljati oseba, katere usposobljenost za upravljanje čolna je bila ugotovljena na predpisan način in ji je bila o tem izdana ustrezna listina, katero mora ta oseba imeti med upravljanjem čolna vedno pri sebi. Postopek ugotavljanja usposobljenosti za
  upravljanje čolna in izdaje ustreznih listin vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • prevoz tovora po rekah, prekopih, jezerih ali drugih celinskih vodnih poteh, tudi znotraj pristanišč;
Sem spada tudi:
 • dajanje rečnih in jezerskih tovornih plovil s posadko v najem;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2015