Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki zajema:
  • trgovino na debelo s kovinskimi in nekovinskimi ostanki, odpadki in materiali za reciklažo (skupaj z zbiranjem in razvrščanjem brez nadaljnje obdelave),
  • trgovina na debelo s starim papirjem in
  • razstavljanje dotrajanih vozil, televizorjev, računalnikov in drugih izdelkov z namenom pridobivanja in prodaje še uporabnih delov.

Za opravljanje nakupa in naknadno prodajo odpadkov je zadolžen trgovec, ki mora biti vpisan v evidenco trgovcev z odpadki.

Trgovec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v svojem imenu in za svoj račun kot dejavnost opravlja nakup ali naknadno prodajo odpadkov, četudi odpadkov fizično nima v posesti. Trgovec lahko kupuje in prodaja samo nenevarne odpadki in jih kupuje le od izvirnega povzročitelja odpadkov ali zbiralca, proda pa jih samo izvajalcu obdelave.

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016