Sečnja

V dejavnost sečnje spada:

 • pridobivanje gozdnih sortimentov, kot so hlodovina, jamski les, drogovi ipd.,
 • proizvodnja drv, nabiranje dračja in gozdnih odpadkov za proizvodnjo energije.

Sečnja se lahko izvede na podlagi odločbe v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije. Lastniki  gozda niso registrirani izvajalci gozdarskih dejavnosti, zato jim ni potrebno izpolnjevati pogojev glede strokovne usposobljenosti. Lastniki lahko za izvedbo sečnje v gozdu najamejo registriranega izvajalca sečnje, ki opravi dela skladno s predpisi in usmeritvami ter pogoji, ki jih določa odločba v upravnem postopku.

Odločba določa največjo količina drevja v bruto m3, ki se lahko poseka v času veljavnosti odločbe. Zaradi zagotavljanja poseka samo tistih dreves, ki so bila izbrana, mora Zavod za gozdove Slovenije drevje za možni posek označiti. Čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali.

Izvajalci sečnje morajo za razliko od lastnika gozda izpolnjevati predpisane pogoje. Za opravljanje dejavnosti se morajo predhodno registrirati, imeti na voljo strokovno usposobljen kader ter pred prvim začetkom izvedbe del podati prijavo na pristojno gozdarsko inšpekcijo.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način, velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • oglarjenje v gozdu na tradicionalni način.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • izdelava drv iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali proizvodnja energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov,
  • oglarstvo,
  • storitev sečnja,
  • storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih soritmentov za proizvodnjo energije.
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018