Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov (38.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o odpadkih

 • Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

  Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

  Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:

  • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
  • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga

 • dovoljenje za prevoz

  Za prevoz eksplozivnih, radioaktivnih in jedrskih snovi je potrebno dovoljenje.

  Varnostni svetovalec

  Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano natovarjanje ali raztovarjanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • zbiranje strupenih in biološko nevarnih odpadkov,
  • zbiranje radioaktivnih odpadkov,
  • zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd.,
  • obratovanje začasnih zbirališč za nevarne odpadke.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada zbiranje in odvoz tekočih ali trdnih nevarnih odpadkov, to je odpadkov, ki vsebujejo eksplozivne, vnetljive, strupene, korozivne, kužne, kancerogene in druge snovi, škodljive zdravju in okolju. Vključena je lahko tudi identifikacija, označevanje, obdelava in pakiranje takih odpadkov za transport.

Sem spada:
 • zbiranje strupenih in biološko nevarnih odpadkov,
 • zbiranje radioaktivnih odpadkov,
 • zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd.,
 • obratovanje začasnih zbirališč za nevarne odpadke.

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

 • Zbiranje odpadnih baterij, akumulatorjev
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 23. 06. 2017