Druge pravne dejavnosti (69.103)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o sodiščih in Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih

 • Sodna izvedenska mnenja in izvide izdeluje sodni izvedenec. Sodne cenitve opravlja sodni cenilec.

  Pojasnilo Statističnega urada RS (SURS)

  Za ustrezno registracijo dejavnosti za cenilce/izvedence je treba upoštevati še naslednje šifre:

  • 69.103 - za izvedence s področja kazenskega prava,
  • 71.111 - za izvedence s področja arhitekture, krajinske arhitekture,
  • 71.129 - za izvedence s področja inženirstva,
  • 74.900 - za storitve sodnih cenilcev (razen za nepremičnine in škodo); sodni izvedenci s področja družboslovja, sodni izvedenci s področja kulture, in druga izvedenska pričanja strokovnjakov z netehničnih področij,
  • 62.020 - za svetovanje o računalniških napravah in programih.
  Dejavnost sodnih tolmačev zajema tolmačenje in prevajanje na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa, na zahtevo stranke za uveljavljanje njenih pravic in če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje. Dejavnost opravlja sodni tolmač.
Vir: Ministrstvo za pravosodje

 • Zakon o državnem tožilstvu

 • Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah

  Poravnalec je oseba, ki je imenovana za poravnalca pod pogoji in po postopku, ki jih določa ta zakon, ter opravlja naloge poravnavanja v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.

  Kandidat za poravnalca mora izpolnjevati te pogoje:

  • da je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ter izkaže visoko raven aktivnega znanja slovenščine, na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi višjo raven znanja jezika narodne skupnosti,
  • da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
  • da ima v Republiki Sloveniji zaključeno najmanj visokošolsko izobraževanje prve stopnje ali je končal enako raven izobraževanja v tujini, priznano v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
  • da poda izjavo, da bo v primeru imenovanja zagotovil opremo in prostore, ki bodo potrebni in primerni za opravljanje poravnavanja;
  • da je osebnostno primeren za opravljanje poravnavanja,
  • da je ob prijavi dopolnil 30 let.

  Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku

Vir: Ministrstvo za pravosodje
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov

 • V programih mediacije iz 4. člena tega zakona lahko postopke mediacije izvajajo mediatorji, ki so uvrščeni na sezname mediatorjev po tem zakonu. Na seznam se lahko uvrsti oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • je poslovno sposobna,
  • ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
  • je opravila izobraževanje za mediatorja po programu, ki ga določi ministrica oziroma minister, pristojen za pravosodje.
Vir: Ministrstvo za pravosodje
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju

 • Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem zakonu, kot samostojno zasebno dejavnost.

  Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
  • da ima zaključeno 4-letno srednješolsko izobrazbo,
  • da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj,
  • da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje,
  • da aktivno obvlada slovenski jezik,
  • da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila,
  • da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja,
  • da ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz 285. člena tega zakona.
Vir: Ministrstvo za pravosodje
 • Zakon o mednarodni zaščiti

 • Svetovalci za begunce dajejo podporo in pravno pomoč prosilcem v zvezi s postopki po Zakonu o mednarodni zaščiti na Upravnem sodišču Republike Slovenije in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Svetovalce za begunce imenuje minister za pravosodje na podlagi javnega razpisa.

  Za svetovalca za begunce je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora,
  • je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
  • je opravil pravniški državni izpit ali ima v Republiki Sloveniji zaključeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali je končal enako raven izobraževanja v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja in ima opravljeno preverjanje znanja iz splošnega upravnega postopka, upravnega spora, prava človekovih pravic ter prava mednarodne zaščite,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • je vreden zaupanja za opravljanje dela svetovalca za begunce,
  • je ob prijavi mlajši od 70 let,
  • ni pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen,
  • ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen,
  • ni zaposlen na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ali Policiji ali ne opravlja drugega plačanega dela za Republiko Slovenijo, ki vzbuja vtis, da pri dajanju podpore in pravne pomoči iz drugega odstavka tega člena ne bo nepristranski.
Vir: Ministrstvo za pravosodje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnost sodnih izvršiteljev, arbitrov, sodnih izvedencev,
 • druge pravne dejavnost.

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 07. 12. 2018