Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (96.090)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

  V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebnopridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicneusposobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniškizbornici Slovenije.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo v Obrtni register priObrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • dejavnosti čistilcev obutve, vratarjev, postreščkov ipd.,
  • čuvanje, oskrba in nega hišnih živali (pasji penzioni ipd.),
  • dresiranje hišnih živali,
  • izvajanje preprostih fizičnih del,
  • pomoč v gospodinjstvu,
  • šoferske storitve z vozilom najemnika storitev.
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o sevalnih dejavnostih

  Za opravljanje posamezne sevalne dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to sevalno dejavnost, ki jo izda Uprava RS za jedrsko varnost na podlagi 3. odstavka 11. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ( ZVISJV-UPB2, Uradni list RS, št. 102/04). Dovoljenje je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:

  • upravljanje in razgradnjo sevalnega objekta ali jedrskega objekta,
  • namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ter uvoz ali izvoz takega predmeta,
  • uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu,
  • odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po tem zakonu, za njih pa se ministrstvo, pristojno za okolje, ni odločilo, da se jih ne obravnava več po tem zakonu,
  • za izdelovanje ali razvoj opreme in tehnologije, ki je jedrsko blago,
  • za prevoz jedrskih snovi,
  • vzdrževanje, proizvodnjo, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih alinej tega odstavka.
  Posebno dovoljenje (pooblastilo) za opravljanje dejavnosti potrebuje tudi pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost izvedeniških mnenj na področju jedrske in sevalne varnosti. Pooblastilo izda za posamezno področje sevalne in jedrske varnosti ali za več področij sevalne in jedrske varnosti skupaj Uprava RS za jedrsko varnost in to za čas največ petih let.
  Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

  Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • nadomeščanje na kmetijah
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti

  Nosilci dejavnosti higienske nege so pri načrtovanju in opravljanju dolžni zagotavljati minimalno sanitarno zdravstvene pogoje ter uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij, da zagotovijo najvišjo možnostopnjo varovanja zdravja uporabnikov storitev higienske nege.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnosti astrologov, spiritistov, vedeževalcev, bioenergetikov, radiestezistov ipd.
 • dejavnosti, kot so spremljanje, organiziranje srečanj in sestajanj, ženitne posredovalnice, organiziranje porok, razvedrilni pogovori, tudi po telefonu
 • dejavnosti grafologov, rodoslovcev
 • dejavnosti čistilcev obutve, vratarjev, postreščkov ipd.
 • dejavnost animatorjev družabnega življenja
 • čuvanje, oskrba in nega hišnih živali (pasji penzioni ipd.)
 • dresiranje hišnih živali
 • obratovanje samopostrežnih avtomatov za osebne storitve, kot so samopostrežne tehtnice, fotografski aparati na žetone ali kovance, naprave za merjenje krvnega tlaka ipd.
 • izvajanje preprostih fizičnih del
 • pomoč v gospodinjstvu
 • šoferske storitve z vozilom najemnika storitve
Sem spada tudi:
 • tetoviranje, piercing ipd.
 • sestavljanje križank ipd.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • dejavnosti astrologov, spiritistov, vedeževalcev, bioenergetikov, radiestezistov ipd.,
 • dejavnosti, kot so spremljanje, organiziranje srečanj in sestajanj, ženitne posredovalnice, organiziranje porok, razvedrilni pogovori, tudi po telefonu,
 • dejavnosti grafologov, rodoslovcev,
 • dejavnost animatorjev družabnega življenja,
 • obratovanje samopostrežnih avtomatov za osebne storitve, kot so samopostrežne tehtnice, fotografski aparati na žetone ali kovance, naprave za merjenje krvnega tlaka ipd.,
 • sestavljanje križank ipd.,
 • tetoviranje in piercing (prebadanje telesa),
 • dejavnosti čistilcev obutve, vratarjev, postreščkov ipd.,
 • čuvanje, oskrba in nega hišnih živali (pasji penzioni ipd.),
 • dresiranje hišnih živali,
 • izvajanje preprostih fizičnih del,
 • pomoč v gospodinjstvu,
 • šoferske storitve z vozilom najemnika storitev,
 • sestavljanje drobnih izdelkov na domu - enostavno fizično delo,
 • merjenje alkoholiziranosti z alkotestom, ki jo opravlja občan na družabnih prireditvah,
 • zdravljenje z bioenergijo,
 • prostitucija,
 • dekoriranje tort,
 • pomoč pri delu na kmetiji (košnja trave, spravilo sena, hranjenje živali, molža, pastirska dela, oranje njive, urejanje njiv itd.),
 • demontaža pohištva in opreme,
 • pomoč na domu (preprosta fizična dela),
 • priprava (topla in hladna) in obdelava živil - kuhinja za male živali (pse in mačke),
 • storitve žičničarja na smučišču,
 • manjša hišna popravila,
 • pranje in likanje perila (pomoč na domu),
 • prinašanje pripravljenih obrokov hrane (npr. starejšim občanom, bolnim),
 • sestavljanje manjših predmetov iz plastike,
 • storitev avtoprevozništva pri drugem samostojnem podjetniku (šoferske storitve z vozilom najemnika storitve),
 • storitve pomočnikov v trgovinah, ki opravljajo preprosta fizična dela,
 • priprava drv in ostale kurjave,
 • koline - storitev zakola prašičev, razkosanja mesa, proizvodnja krvavic, pečenic itd. (V primeru, da gre izključno za mesarska dela: 10.110; Če gre tudi za preprosta fizična dela, pomoč v gospodinjstvu, je primerna še šifra 96.090),
 • spremstvo in pomoč na sprehodu osebi, ki ima gibalne težave (poškodba, starost), z lastnim pripomočkom (npr. invalidskim vozičkom),
 • energetski treningi za osebnostni razvoj in doseganje sreče,
 • pomoč ljudem pri iskanju npr.: stanovanja, varuške, čevljarja, prevoza, nakupovanja itd. - z eno besedo osebne storitve,
 • pomoč v kuhinji restavracije in pomivanje posode,
 • opravljanje pomožnih del v proizvodnji kruha in peciva,
 • sestavljanje horoskopa,
 • opremljanje prostorov po načelih feng šuja,
 • poslikave telesa s kano,
 • dejavnost erotičnih salonov (Za dejavnost masažnih salonov, ki ponujajo spolne storitve, šifra SKD ne obstaja; ustrezna bi bila kombinacija šifer SKD 96.040 in 96.090 (v slednjo spada tudi prostitucija). Glavna dejavnost je tista, s katero poslovni subjekt ustvari največ dodane vrednosti oziroma prihodka.),
 • dejavnost zeliščarja in zdravilca,
 • organiziranje otroških zabav (Za storitve organiziranja otroških zabav sta primerni šifri 93.299 ali 96.090. V primeru, da se bodo na zabavah opravljale frizerske storitve proti plačilu, se storitev uvršča v podrazred 96.021, storitve lakiranja pa v šifro 96.022),
 • številčenje reklamnih panojev;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 03. 2015