Druga površinska in toplotna obdelava kovin (25.619)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • eloksiranje aluminija;
  • kaljenje in druga toplotna obdelava kovin;
  • rezanje obrobkov, čiščenje kovinskih površin s peskanjem, v bobnu, drugi načini čiščenja kovin
  • barvanje in graviranje kovin;
  • prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali:
   • plastificiranje,
   • emajliranje,
   • lakiranje ipd.
  • ličenje kovin;
  • utrjevanje, mehko poliranje kovin;
  • plazmanitriranje, ionsko nitriranje;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o kemikalijah

 • Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali uporabljajo nevarne kemikalije ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

  • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,

  morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • eloksiranje aluminija;
 • kaljenje in druga toplotna obdelava kovin;
 • rezanje obrobkov, čiščenje kovinskih površin s peskanjem, v bobnu, drugi načini čiščenja kovin;
 • barvanje in graviranje kovin;
 • prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali:
  • plastificiranje,
  • emajliranje,
  • lakiranje ipd.
Sem spada tudi:
 • ličenje kovin
 • utrjevanje, mehko poliranje kovin
 • plazmanitriranje, ionsko nitriranje
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Peskanje kovin;
 • Peskanje in barvanje konzol iz kovine za žerjav;
 • Antikorozijska zaščita hladilnega stolpa in cevovoda;
 • Peskanje kovinskih ograj;
 • Protikorozijska zaščita jeklene konstrukcije z nekovinskimi materiali;
 • Barvanje železne konstrukcije nadstrešnice v  delavnici;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 01. 2019