Revizijske storitve, revidiranje

Revizijske storitve oziroma revidiranje pomeni revidiranje računovodskih izkazov, druge posle dajanja zagotovil in posle opravljanja dogovorjenih postopkov s področij revidiranja. Namen revidiranja je preverjanje ali računovodski izkazi in drugi posli družbe izkazujejo resnično stanje poslovnih dogodkov v določenem letu.

Revizijske storitve lahko opravlja samo revizijska družba ali samostojni revizor kot samostojni podjetnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in ima dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja. Samostojni revizor ne more opravljati revidiranja delniških družb, ki so velike družbe oziroma družbe, s katerih delnice se trgujejo na organiziranem trgu, revidiranja bank, zavarovalnic, borznoposredniških družb, družb za upravljanje oziroma drugih pravnih oseb, ki opravljajo finančne storitve ter revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov.

V imenu revizijske družbe lahko revizijske storitve opravljajo samo osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 18. 11. 2014