Zavarovalno posredovanje

Zavarovalno posredovanje je storitev, katere predmet je prizadevanje spraviti zavarovalca v stik z zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za sklenitev zavarovalne pogodbe. Poleg navedenega se pod zavarovalno posredništvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

Zavarovalno posredovanje lahko izvajajo zavarovalnoposredniške družbe, ki imajo status družbe ali samostojnega podjetnika posameznika po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) in ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja.

Storitve zavarovalnega posredovanja lahko opravljajo tudi banke, ki so za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje Banke Slovenije. Banka Slovenije izda dovoljenje na podlagi predhodnega mnenja Agencije za zavarovalni nadzor.

Zavarovalni posrednik mora pri opravljanju zavarovalnega posredovanja ščiti zlasti interese zavarovalca.

Zavarovalno posredniška družba sme opravljati samo posle zavarovalnega posredovanja ter

  1.    storitve kreditnega posredovanja, oziroma storitve posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma drugih podobnih finančnih proizvodov, če izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev določenih z zakoni oziroma drugimi predpisi, ki urejajo opravljanje teh storitev,

 2.     posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih primerov pripadejo zavarovalnici,

3.     izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe,

4.     ocena stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škod,

5.     opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v zvezi z zavarovalnimi posli,

6.     posredovanje pri sklepanju zavarovalnih poslov za zavarovalnice iz iste zavarovalniške skupine.

 


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 30. 01. 2019