Trgovina na drobno s fitofarmacevtskimi sredstvi za nepoklicno rabo

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

 • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
 • zunanjost prodajalne,
 • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
 • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

S prodajo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na drobno za nepoklicno rabo se poleg specializiranih prodajaln lahko ukvarjajo tudi druge prodajalne z izključno neživilskim blagom, če so vpisane v register distirbuterjev.

Kriteriji za določitev FFS za poklicno oziroma nepoklicno rabo v prometu na drobno so:

 • vrsta nevarnosti
 • rezultat ocene vpliva na okolje
 • velikost pakiranj, ki so določeni v pravilniku.

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le tista fitofarmacevtska sredstva, ki imajo:

 • odločbo o registraciji ali
 • dovoljenje za nujne primere ali
 • dovoljenje za vzporedno trgovanje ali
 • dovoljenje za raziskave in razvoj.

S trgovino na drobno se smejo ukvarjati le trgovci, ki vodijo podatke o trgovskem blagu, imajo ustrezno določen odpiralni čas in zagotavljajo minimalne tehnične in prostorske pogoje.

Druge prodajalne z izključno neživilskim blagom morajo pri opravljanju prometa s FFS zagotavljati splošne informacije o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 09. 09. 2016