Smukanje prostoživečih domorodnih ribjih vrst

Smukanje je odvzem spolnih celic spolno zrelih rib za nadaljnjo gojitev domorodnih ribjih vrst. Poteka v rezervatih za plemenke, lahko pa tudi v drugih delih ribiškega okoliša, določenih v ribiškogojitvenemu načrtu. Rezervat za plemenke je revir, namenjen pridobivanju spolnih produktov za gojitev domorodnih ribjih vrst.

 • Način in izvajanje odlova oziroma smukanja plemenk

Smukanje določenih vrst plemenk v posameznem ribiškem okolišu lahko izvaja le izvajalec ribiškega upravljanja, ki mora o vsakem opravljenem odlovu in smukanju plemenk pripraviti zapisnik. Odlov plemenk lahko opravlja le za določen način odlova strokovno usposobljen delavec v ribištvu, z opravljenim strokovnim izpitom  za ribogojca.

Odlov plemenk se lahko izvaja s sredstvi in na način, s katerimi se ne poškoduje rib, drstišča in da ne vpliva na potek drstenja drugih rib. Smukanje se opravi takoj na mestu odlova plemenk. Plemenke se lahko v ribogojnem objektu zadržuje največ 30 dni od časa odlova.

Plemenke potočne in soške postrvi, ki v času odlova še niso v fazi, ko se lahko osmukajo, se lahko premestijo v ribogojni objekt, ki ima dovoljenje za gojenje rib za poribljavanje.

Takoj po smukanju je treba plemenke spustiti v vodo na mestu odlova ali v matično strugo.

V ribiškem katastru se vodi evidenca o opravljenih odlovih in smukanju plemenk, ki vsebuje naslednje podatke:

 • ribjih vrstah;
 • datum in času odlova;
 • mestu odlova;
 • številu odlovljenih plemenk, ločenih po spolu;
 • številu osmukanih plemenk, ločenih po spolu;
 • številu osmukanih iker;
 • številu in kraju vrnitve plemenk.

Ob premestitvi plemenk v ribogojni objekt pa še podatke o:

 • ribogojnem objektu;
 • vrsti in številu premeščenih plemenk;
 • datumu smukanju;
 • številu osmukanih plemenk ločenih po spolu;
 • številu osmukanih iker;
 • datumu, številu in mestu vrnitve plemenk.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 22. 09. 2016