Gojenje in varstvo gozdov

Pod dejavnost gojenja gozdov se uvrščajo gojitvena dela za obnovo in nego mladja do vključno nege letvenjaka ter potrebna varstvena dela (preprečevalni in preprečevalno-zatiralni ukrepi v gozdu).

Gojitvena in varstvena dela so določena z odločbo o upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije. Gojenje gozdov lahko izvaja lastnik gozda sam, pri tem mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči. Lastnik gozda pa lahko v ta namen najame registrirane izvajalce, ki izvedejo dela določena v odločbi.

Izvajalci gozdnih del se morajo predhodno registrirati in pred prvim začetkom del podati prijavo na pristojno gozdarsko inšpekcijo.

Izvajalec mora ustrezno uvesti v delo vse osebe, ki izvajajo:

  • sajenje sadik gozdnega drevja,
  • varstvo pred divjadjo,
  • manj zahtevna obžetev,
  • pripravo tal za naravno nasemenitev in
  • nezahtevna dela z ročnim orodjem.

Zaradi spremljanja in krepitve biotskega ravnovesja v gozdovih zagotavlja izvajanje preventivnih varstvenih del:

  • v gozdovih in posamičnem gozdnem drevju zunaj naselij Zavoda za gozdove Slovenije;
  • na posamičnem gozdnem drevju v naseljih gozdarska inšpekcija.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 03. 01. 2017