Gozdni semenski objekti

Lastnik gozdnega semenskega objekta:

  • mora pred začetkom pridobivanja semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk v svojem semenskem objektu zagotoviti odobritev semenskega objekta;
  • mora upoštevati usmeritve za nego sestoja oziroma skupine semenjakov, ki jih izdela Gozdarski inštitut Slovenije;
  • mora pred osnovanjem semenske plantaže, klona, klonske mešanice ali staršev družine izdelati načrt gospodarjenja za semenski objekt, ki ga potrdi Gozdarski inštitut Slovenije;
  • mora pri osnovanju in negi semenskega objekta upoštevati potrjen načrt gospodarjenja;
  • mora vsako spremembo podatkov o semenskem objektu iz načrta gospodarjenja s semenskim objektom najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe sporočiti Gozdarskemu inštitutu Slovenije.

Vlogo za odobritev semenskega objekta, ki se vloži na predpisanem obrazcu na Gozdarski inštitut Slovenije, lahko vloži lastnik zemljišča, na katerem se nahaja semenski objekt, ali dobavitelj, kateremu je bila odstopljena pravica do pridobivanja reprodukcijskega materiala.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2015