Izdelovanje konservatorskih načrtov za prenovo

Konservatorski načrt za prenovo je obvezni sestavni del podrobnega prostorskega akta, ki je podlaga za celovito prenovo območja naselbinske dediščine, kulturne krajine ali območja druge dediščine, ki je značilen del prostora in grajenih struktur, ki je spomeniško območje ali varstveno območje dediščine. Konservatorski načrt za prenovo določi pogoje razvoja in omejitve z vidika varstva po enotah urejanja prostora.

S konservatorskim načrtom za prenovo se zagotovi upoštevanje družbenega pomena in razvojnih možnosti dediščine pri prostorskem načrtovanju.

Konservatorski načrt za prenovo vsebuje analitični in načrtovalski del.

Analitični del vsebuje:

  • uvod;
  • splošne značilnosti območja dediščine v njegovem širšem kontekstu;
  • prostorske značilnosti območja dediščine v odnosu do okolice;
  • oceno stanja dediščine glede na okolico, območje dediščine in sestavne dele območja dediščine ter
  • povzetek pobud in predlogov, podanih s strani prebivalcev v območju dediščine.

Načrtovalski del vsebuje:

  • zasnovo prostorskega načrtovanja in
  • načrt prenove.

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2015