Izvajanje strokovnih usposabljanj s področja ribištva

Za izvajanje strokovnega usposabljanja delavcev v ribištvu (ribiški gospodar, izvajalec elektroribolova, ribiški čuvaj in ribogojec) se na podlagi javnega razpisa podeli javno pooblastilo.

V Sloveniji na podlagi pridobljenega javnega pooblastila pripravlja in izvaja strokovna izobraževanja ter izdaja potrdila o opravljenih izpitih za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja Ribiška Zveza Slovenije, za ribogojca pa Zavod za ribištvo Slovenije.

Ribiška zveza Slovenije mora kot nosilec javnega pooblastila za izvajanje usposabljanja za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja, opravljati naslednje naloge:

  • pripravlja in izvajan letnih programov usposabljanja ribičev, preverja znanja in izdaja potrdila za ribiča;
  • pripravlja in organizira strokovna usposabljanja za delavke oziroma delavce, ki opravljajo naloge gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja;
  • izvaja programe usposabljanj, preverja znanje in izdaja potrdila o usposobljenosti;
  • vodi evidenco o opravljenih nalogah in o tem letno poroča Zavodu za ribištvo Slovenije.

Programe strokovnega usposabljanja na predloge Ribiške zveze Slovenije in Zavoda za ribištvo predpiše pristojni organ.

Vsebino in način opravljanja izpitov predpiše pristojni organ. Strokovni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela ter praktičnega usposabljanja, ki se ga opravi pred tričlansko izpitno komisijo. Izpitno komisijo imenuje pristojni organ.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015