Gojenje in trženje koristnih organizmov za namen biotičnega varstva rastlin

Za namene biotičnega varstva rastlin se uporablja domorodne in tujerodne vrste organizmov, ki so razvrščeni v seznam domorodnih in seznam tujerodnih vrst organizmov. To so koristni organizmi, kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkt in drugi organizmi, ki se morejo sami razmnoževati, vključno s tistimi, ki so pakirani ali formulirani kot komercialni proizvod, za biotično varstvo rastlin.

Za gojenje in trženje domorodnih vrst organizmov, ki se uporabljajo za namen biotičnega varstva rastlin, mora uporabnik pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

Za gojenje in trženje tujerodnih vrst organizmov na območju Republike Slovenije je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa, ki se izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave. K vlogi je potrebno priložiti še Oceno tveganja vnosa za naravo, ki jo izdela pooblaščeni presojevalec za naravo, ki presodi tudi vpliv trženja in Program vnosa ali naselitve ter Seznam prejemnikov oziroma uporabnikov tujerodne vrste organizma.Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 07. 2018