Vzdrževanje javne železniške infrastrukture

Vzdrževanje javne železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa na njej je obvezna gospodarska javna služba.

Gospodarsko javno službo opravlja podjetje Slovenske železnice d. o. o., ki je upravljavec na podlagi pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe.

Javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa, ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi namenski rabi.

Vzdrževanje javne železniške infrastrukture obsega izvajanje:

  • vzdrževalnih del, ki ohranjajo normalno obratovalno sposobnost in zagotavljajo prometno varnost;v redna vzdrževalna dela sodi tudi zamenjava v okviru vzdrževanja, ki pomeni zamenjavo komponent pri preventivnem in korektivnem vzdrževanju z deli, ki imajo identično funkcijo in enako delujejo, ter nadzor nad podsistemi, zagotovitev vzpostavitve prevoznih prog ob naravnih in drugih nesrečah, vodenje registrov in evidenc in izvajanje meritev posameznih parametrov ali delov sistema, 
  • obnov javne železniške infrastrukture.

Vodenje železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi obsega predvsem:

  • vodenje prometa vlakov, 
  • izvajanje voznega reda omrežja, 
  • opravljanje tehnološkega procesa na prometnih mestih, 
  • nadzor nad delom prevoznikov, 
  • obveščanje varnostnega organa o sumu kršitve, ki jo je storil prevoznik s svojim ravnanjem v nasprotju z licenco, varnostnim spričevalom ali dodeljeno vlakovno potjo.

Gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo obsega predvsem:

  • pripravo predloga načrta vzdrževanja obstoječe javne železniške infrastrukture,
  • pripravo strokovnih podlag za nove razvojne projekte železniške infrastrukture, 
  • sklepanje pravnih poslov, povezanih z gospodarjenjem z javno železniško infrastrukturo in postajnimi poslopji.

Upravljavec mora vzpostaviti in voditi informacijski sistem vodenja obnov ali nadgradnje javne železniške infrastrukture.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016