Izobraževanje na področju živinoreje

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje je namenjeno:

  • oskrbovalcem živali,
  • imetnikom živali za opravljanje zootehničnih opravil,
  • izvajalcem strokovnih nalog v živinoreji (kontrolorji, selekcionerji, nadkontrolorji, ocenjevalci domačih živali in podobno),
  • izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja),
  • ter za izvajalce osemenjevanja.

Glavni namen programa usposabljanja za oskrbovalce živali je predvsem, pridobitev osnovnega znanja s področja oskrbe živali.

Program namenjen imetnikom živali obsega usposabljanje za opravljanje zootehničnih opravil pri različnih vrstah živali

Program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih nalog obsega nadgradnjo, razširjanje in poglobljena znanja za potrebe izvajanja rejskih programov. Usposabljanje za izvajalce strokovnih  in izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji se izvaja na vsakih pet let in se zaključi s preizkusom znanja.

Program usposabljanja namenjen izvajalcem osemenjevanja, ima namen pridobiti ustrezno usposobljenost za opravljanje osemenjevanja. Izvajalec usposabljanja za izvajalce osemenjevanja je Nacionalni veterinarski inštitut na sedežih svojih območnih enot.

Izvajalec na podlagi potrditve o ustreznosti programa s strani pristojnega organa lahko opravlja strokovno usposabljanje v živinoreji. Izvajalec je dolžan izdajati potrdila o opravljanju preizkusu znanja ter potrdila o udeležbi in voditi evidenco o opravljenem usposabljanju.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 31. 08. 2016