Izvajanje sevalnih dejavnosti

Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost ali dejanje, ki lahko poveča izpostavljenost ionizirajočim sevanjem posameznikov zaradi umetnih virov ali naravnih virov sevanja z naravnimi radionuklidi, predelanimi zaradi njihovih radioaktivnih cepljivih ali oplodnih lastnosti. Za sevalno dejavnost se ne štejejo intervencijski ukrepi in dejavnost, pri kateri so posamezniki izpostavljeni radonu v bivalnih prostorih ali naravni ravni sevanja, ki je posledica radionuklidov v človeškem telesu, na površini tal ali v tleh ali kozmičnega sevanja na površini tal.

Sevalna dejavnost v zdravstvu in sevalna dejavnost v veterinarstvu sta v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in sta obravnavani posebej:

Pogoji v nadaljevanju se nanašajo na ostale sevalne dejavnosti, ki so v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Sevalne dejavnosti so:

 • uporaba virov sevanja;
 • uporaba rentgenskih naprav;  
 • vzdrževanje, umerjanje in druga podobna dela, ki se izvajajo na virih sevanja;
 • delo v nadzorovanem območju;
 • uporaba elektronskih mikroskopov;  
 • uporaba pospeševalnikov delcev;  
 • ponovna uporaba radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi  predelava radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi;
 • odlaganje radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi;  
 • prevoz jedrskih snovi;  
 • prevoz radioaktivnih snovi;  
 • razvoj opreme in tehnologije, ki je jedrsko blago;  
 • izdelovanje opreme in tehnologije, ki je jedrsko blago;  
 • razgradnja sevalnega objekta;
 • razgradnja jedrskega objekta;  
 • upravljanje jedrskega objekta;  
 • upravljanje sevalnega objekta;
 • izvoz predmetov splošne rabe z namerno dodanimi radioaktivnimi snovmi;  
 • uvoz predmetov splošne rabe z namerno dodanimi radioaktivnimi snovmi;  
 • namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe;  
 • proizvodnja in druga podobna dela, ki se izvajajo na virih sevanja.

Sevalni objekt je:

 • objekt z enim ali več viri sevanja, namenjenimi obsevanju z ionizirajočimi sevanji in za katere je verjetno, da bi povzročili čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva;
 • objekt z enim ali več odprtimi viri sevanja, za katere je verjetno, da bi bila zaradi sproščanja radioaktivnih snovi v okolje izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva čezmerna;
 • objekt, iz katerega se zaradi izvajanja dejavnosti letno izpuščajo v okolje radioaktivne snovi z aktivnostjo, ki več kot desetkrat presega ravni izvzetja;
 • objekt, namenjen pridobivanju, predelavi in obogatitvi jedrskih mineralnih surovin; in
 • odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin.

Izvajalec sevalne dejavnosti mora pred začetkom dejavnosti priglasiti namero za izvajanje sevalne dejavnosti, pridobiti ustrezno dovoljenje za opravljanje sevalne dejavnosti in dovoljenje za uporabo vira sevanja oziroma potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja. V primeru novih sevalnih dejavnosti, uporabe novih virov sevanja ali novega načina uporabe obstoječih virov sevanja mora dokazati upravičenost sevalne dejavnosti in/ali uporabe vira sevanja.

Pri izvajanju sevalne dejavnosti mora zagotavljati optimalno varstvo ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji z ustreznimi ukrepi in zagotavljati izpostavljenost pod predpisanimi mejnimi dozami. Za izvajanje predpisanih ukrepov mora zagotavljati ustrezne ukrepe in ustrezne kadre, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Izvajati mora redne meritve radioaktivnosti, v primeru izrednega dogodka pa mora zagotoviti sanacijo posledic.

Pridobiti mora ustrezno dovoljenje za vnos iz države članice Evropske unije in iznos vanjo, uvoz, izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi in dovoljenje ali soglasje za vnos iz države članice Evropske unije in iznos vanjo, uvoz, izvoz ter tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.

Voditi mora ustrezne evidence in poročati pristojnim organom, skladno s predpisi.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016