Pomorski agencijski posli

Pomorske agencijske posle opravlja pomorski agent na podlagi sklenjene pogodbe o pomorski agenciji z naročiteljem. Naročitelj je stranka, v imenu katere in za račun katere bo pomorski agent opravil storitve.

Med pomorske agencijske posle sodijo posli v zvezi s posredovanjem, zastopanjem in drugimi storitvami, ki se nanašajo na plovbo in izkoriščanje ladij, kot so:

  • sprejem in odprava ladij,
  • trženje,
  • sklepanje pogodb o izkoriščanju ladij in opreme,
  • nakup in prodaja ladij in opreme,
  • gradnja in popravilo ladij in opreme, sklepanje pretovornih in skladiščnih pogodb,
  • sklepanje zavarovalnih pogodb,
  • izdajanje prevoznih in drugih listin,
  • unovčevanje terjatev,
  • zasedba posadke in skrb zanjo in
  • organizacija oskrbe ladij.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016