Dejavnost klasifikacijskih zavodov

Klasifikacijski zavod je pooblaščena organizacija za opravljanje tehničnega nadzora, pregledov plovil nad 12 metrov in izdajanje spričeval.

SPOSOBNOST LADJE ZA PLOVBO

Tehnično nadzorstvo ladje, ki ga opravljajo klasifikacijski zavodi, obsega:

  • potrditev tehnične dokumentacije, po kateri se ladja gradi ali predeluje, in tehnične dokumentacije, po kateri se izdelujejo materiali, stroji, naprave in oprema, namenjeni za zagraditev, predelavo in popravilo ladje;
  • nadzorstvo nad gradnjo in predelavo ladje med njeno gradnjo oziroma predelavo in nadzorstvo nad izdelavo materialov, strojev, naprav in opremo;
  • pregled obstoječih ladij, vključno z nadzorstvom nad popravili in obnovitvijo tistih delov ladje, za katere je bilo pri pregledu ugotovljeno, da jih je treba popraviti ali obnoviti;
  • druge preglede.

Pregledi ladij so:

  • osnovni:

Osnovni pregled je obvezen za ladjo pred njenim vpisom v register ladij, kadar ladja trajno spreminja svoj namen  ali razširja meje plovbe in kadar ladjo predelujejo tako, da se spreminjajo njene konstrukcijske lastnosti in lastnosti njenih pogonskih naprav pred začetkom njene uporabe..

  • redni:

Pri rednem pregledu se v določenih časovnih obdobjih ugotavlja, ali stanje ladje ustreza tehničnim zahtevam klasifikacijskega zavoda.

  • izredni:

Izredni pregled ladje se opravi po poškodbi ladje, pri večjih popravilih ali obnovitvah ladje, če je bila ladja v razpremi dlje kot leto dni, pri začasni spremembi namena ali razrešitvi meje plovbe in pri preložitvi rednega pregleda za več kot tri mesece.

Klasifikacijski zavod o pregledu ladje izda spričevalo o ustreznosti.

SPOSOBNOST ČOLNA ZA PLOVBO

Čoln sme izpluti:

  • če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo;
  • če je zanj izdano dovoljenje za plovbo in
  • če ga upravlja usposobljena oseba.


Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016