Izvajanje usposabljanj iz varstva pred sevanji

Usposabljanje izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov, ki uporabljajo vire sevanja ali delajo na opazovanem in nadzorovanem območju, obnavljanje znanja in redno preverjanje usposobljenosti v zvezi s postopki varstva pred sevanji mora zagotoviti delodajalec, izvajajo pa jih osebe, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.

Usposabljanje poteka v skladu z okvirnim seznamom programov usposabljanj iz Priloge 1  Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj. Podroben program usposabljanja, ki ga potrdi ministrstvo, pristojno za zdravje, pripravi pooblaščeni izvajalec usposabljanja oziroma če gre za usposabljanje glede specifičnih vsebin varstva pred sevanji v jedrskem ali sevalnem objektu, izvajalec usposabljanja v sodelovanju z upravljavcem objekta.

Pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji za usposabljanje iz varstva pred sevanji lahko pridobi pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji za podajanje vsebin, opredeljenih v predpisu, ki določa usposabljanje izpostavljenih delavcev, praktikantov,študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji;
  • zagotovi, da vsaj polovico programa izvedejo predavatelji, ki so pridobili pooblastilo iz prejšnje alinee;
  • ima program usposabljanja, ki je v skladu zokvirnim programom in ki ga je skupaj s seznamom predavateljev potrdilo ministrstvo, pristojno za zdravje;
  • zagotovi prostore in potrebno opremo za izvajanje usposabljanja, in
  • ima sistem kakovosti na področju usposabljanja v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, kar dokazuje s certifikatom o skladnosti.

 Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016