Dozimetrija

Dozimetrija se ukvarja z obravnavanjem sprememb v snovi pri obsevanju z jonizirajočim sevanjem in z merjenjem  doze ionizirajočega sevanja v snovi in tkivih.

Delodajalec mora zagotoviti, da se redno ugotavlja izpostavljenost delavcev in meri sevanje na delovnem mestu, in sicer v primeru interventne izpostavljenosti ali izpostavljenosti ob izrednem dogodku, in da se rezultate ugotavljanja izpostavljenosti in merjenja sevanja hrani in o njih poroča organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji.

Ugotavljanje izpostavljenosti delavcev in merjenja sevanja na delovnem mestu lahko izvajajo pravne osebe, ki pridobijo od organa, pristojnega za varstvo pred sevanji, pooblastilo za izvajanje nalog dozimetrije.

Pooblastilo se izda pravni osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje, za čas največ pet let za eno ali več področij dozimetrije:

  • ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih;
  • ugotavljanje izpostavljenosti notranjemu obsevanju pri delu z odprtimi viri in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih;
  • ugotavljanje izpostavljenosti zaradi radona in torona ter dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih.

 


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016