Zasebno srednje splošno izobraževanje z javno veljavnimi programi

Srednje splošno izobraževanje z javno veljavnimi programi se lahko izvaja tudi v zasebnih splošnih gimnazijah, ki po opravljeni maturi omogočajo nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu.

Splošna gimnazija ima nalogo, da:

 • na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, potrebno za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu;
 • razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje;
 • posreduje znanje o slovenskem jeziku in književnosti na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi o italijanskem oziroma madžarskem jeziku in književnosti in razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v knjižnem jeziku;
 • vzpodbuja zavest o integriteti posameznika;
 • razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi;
 • vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne, demokratične in socialno pravične države;
 • vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje;
 • razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana;
 • razvija nadarjenosti in usposablja za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje in
 • omogoča izbiro poklica.

V gimnaziji se z opravljeno maturo pridobi srednja izobrazba.

Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015