Zasebno višje strokovno izobraževanje z javno veljavnimi programi

Višje strokovno izobraževanje z javno veljavnimi programi lahko izvajajo tudi zasebne višje strokovne šole. Višja strokovna šola opravlja naslednje naloge:

  • na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanja in spretnosti, potrebne za delo in nadaljnje izobraževanje;
  • razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana ali državljanke;
  • razvija in spodbuja zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in o integriteti posameznika ali posameznice ter razvija in ohranja kulturno tradicijo;
  • razvija zavest o pripadnosti evropski kulturi in zgodovini in s tem omogoča mednarodno povezovanje;
  • spodbuja vseživljenjsko izobraževanje;
  • omogoča razvoj in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti;
  • razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje;
  • razvija sposobnosti za opravljanje nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih procesih;
  • omogoča pridobitev poklicnih kompetenc v skladu s poklicnim standardom.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015