Zasebni vrtci in šole z javno veljavnimi programi po posebnih pedagoških načelih

Vzgojo in izobraževanje z javnimi veljavnimi programi se lahko izvaja tudi v zasebnih vrtcih in šolah po posebnih pedagoških načelih, kot so npr. Steiner, Decroly, Montessori ipd.

Izobraževalni program zasebne šole po posebnih pedagoških načelih mora biti v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so:

 • zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost;
 • vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanja z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnost obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi;
 • razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Republike Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika;
 • zagotavljanje kakovostne izobrazbe;
 • spodbujanje zavesti o integriteti posameznika;
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Vzgojno-izobraževalni zavodi razvijajo zavest o državni pripadnosti in nacionalni identiteti z obeleževanjem državnih praznikov, katerega sestavni del je izvedba himne Republike Slovenije, in z drugimi dejavnostmi. Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije, na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se izobesi tudi zastava narodne skupnosti;
 • omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja;
 • uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja;
 • omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi posameznika;
 • zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi;
 • zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih okolij;
 • zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami;
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, drugih ljudi, svoje in drugih kultur,  naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 • spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja;
 • omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu;
 • omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti;
 • omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015