Dovoljenja v tujini

Naziv dovoljenja Način priznavanja Obvezno članstvo Obnova Termin obnove Opis postopka obnove Drugo
Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za nadzornika 2 1 0

 

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije 2 1 0

 

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije - IZS brez imenika 2 1 0

 

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za pooblaščenega inženirja - splošni sistem 2 1 0

Drugo na dovoljenje v tujini.

Priznavanje poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica nepremičninski posrednik v Republiki Sloveniji 2 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

 

 

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za pooblaščenega arhitekta po splošnem sistemu priznavanja 2 1 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za poklic detektiv 2 1 0

 

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za pooblaščenega arhitekta - avtomatično priznavanje 1 1 0

 

Odločba za priznavanje poklicne kvalifikacije veterinarja 1 0 1 10 let

Stalno izobraževanje in usposabljanje

 

Test - priznavanje poklicnih kvalifikacij 3 0 1 23

opis obnove

 

 

tabela:

 

 

 

1 2 3 4
text1 text2 text3 text4

opis drugo

 

 

tabela:

 

 

 

1 2 3 4
text1 text2 text3 text4

 

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije 2 0 0

 

Odločba o priznavanju poklicne kvalifikacije pod nazivom iz matične države 2 1 0

 

Odločba o priznavanju poklicne kvalifikacije odvetnik ob upoštevanju delovnih izkušenj v RS 3 1 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij zasebnega varovanja 2 0 1 Pet let

 

Odločba o priznavanju poklicnih kvalifikacij 3 0 0

 

Priznavanje poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica gorskega vodnika v Republiki Sloveniji 2 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

 

 

Odločba o imenovanju sodnega izvedenca oziroma cenilca 2 0 1

Čeprav je sodni izvedenec imenovan za nedoločen čas, mora po poteku petih let od dneva imenovanja in po poteku petih let predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje.

Izvedenec se mora v petih let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj.

Če izvedenec ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju minister odredi suspenz in začne postopek za razrešitev izvedenca.

 

Odločba o imenovanju sodnega tolmača 2 0 1

Čeprav so sodni tolmači imenovani za nedoločen čas, morajo po preteku petih let od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in

metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje.

 

Tolmač se mora v obdobju petih let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj.

 

Če tolmač ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju minister odredi suspenz in začne postopek za razrešitev tolmača.

Stroške pripravljalnega in izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije tolmač.

 

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje funkcije upravitelja 2 0 0

 

Odločba o priznavanju poklicne kvalifikacije 2 0 0

 

Tehnični preglednik 2 0 0

 

Serviser gasilnih aparatov 2 0 0

 

Tehnični nadzornik 2 0 0

 

Reševalec iz vode 2 0 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij 3 0 0

 

Vpis v register 2 0 0

 

Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika 2 0 0

 

Priznanje revizorskega naziva pridobljenega v tujini 2 0 0

 

Strokovna usposobljenost 3 0 0

 

Konservator-restavrator - Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije 2 0 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini 2 0 0

 

Imenovanje 2 0 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini 2 0 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini 2 0 0

 

Zdravilec odločba o priznanju poklicne kvalifikacije 2 0 0

 

Priznavanje usposabljanja v tujini 2 0 0

 

Dovoljenje za opravljanje pilotaže ladij 3 0 0

 

Strokovna usposobljenost za sklepanje pomorsko prometnih agencijskih poslov 3 0 0

 

Usposobljenost za upravljanje čolna 0 0 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini na področju vzgoje in izobraževanja 2 0 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini 2 0 0

 

Evropska poklicna izkaznica 4 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

 

Odločba za priznavanje poklicne kvalifikacije po avtomatskem sistemu 1 0 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini 2 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976.

 

Evropska poklicna izkaznica 4 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

 

 

Priznavanje kvalifikacij po uredbi (ES) 517/2014 2 0 0

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini na področju zastopanja s področja modelov in znamk 2 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

 

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini na področju zastopanja s področja patentov 2 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

 

 

Evropska poklicna izkaznica 4 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

 

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklicev varstva kulturne dediščine 2 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklicev knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar in bibliotekar pomočnik 2 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklicev arhivist, arhivski sodelavec in arhivski tehnik 2 0 1

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

 

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za preglednika električnih inštalacij po splošnem sistemu priznavanja 2 0 0

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976.