Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za nadzornika

Gradbeni nadzor lahko opravlja posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno projektiranje oziroma za odgovorno vodenje del in je vpisan v Imenik ZAPS oziroma v Imenik IZS.

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije za odgovorno projektiranje oziroma odgovorno vodenje del, posameznik pridobi tudi pooblastilo za opravljanje storitev gradbenega nadzora, in sicer za področje za katero ima pridobljeno osnovno pooblastilo.

Pravne podlage

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
  • Molk organa: V postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev se NE uporabljajo določbe Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij o pravni domnevi, da posameznik zaradi molka organa lahko opravlja regulirani poklic v Republiki Sloveniji.
Datum zadnje spremembe strani: 10. 09. 2019