Zdravilec odločba o priznanju poklicne kvalifikacije

Državljani članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo poklic pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

Državljani, ki želijo stalno opravljati poklic, morajo pri Ministrstvu za zdravje pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Postopek za priznavanje poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo kandidata, ki pisno vloži vlogo pri Ministrstvu za zdravje.

V postopku lahko Ministrstvo za zdravje zahteva, da kandidat poleg spodaj navedenih dokazil predloži še druga dokazila.

Dokazila o poklicnih kvalifikacijah, ki jih izda tretja država, se obravnavajo kot dokazila o poklicnih kvalifikacijah, če ima kandidat tri leta poklicnih izkušenj na področju poklica na ozemlju države članice Evropske Unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki je priznala ta dokazila o poklicnih kvalifikacijah.

Dokazila, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.

Ministrstvo za zdravje lahko zahteva mnenje pristojne zbornice ali drugega pristojnega organa oziroma organizacije, ki mora podati mnenje najkasneje v 14 dneh, sicer pristojno ministrstvo izda odločbo brez tega mnenja.

Ministrstvo za zdravje v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije.

Če ministrstvo na podlagi te primerjave oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda kandidatu o tej ugotovitvi začasno odločbo, v kateri pozove kandidata, da glede na okoliščine primera opravi enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznavanje njegovih poklicnih kvalifikacij:

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali
  • prilagoditveno obdobje, v katerem bo izpolnil manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.

Ministrstvo za zdravje izda kandidatu odločbo o priznanju njegovih poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica:

  • če na podlagi vloge oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki jih za opravljanje poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije,
  • ko mu kandidat predloži dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.
Datum zadnje spremembe strani: 12. 09. 2017