Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov

Zavarovalnica mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.

S pridobitvijo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle v zavarovalnih vrstah, za katere je pridobila dovoljenje.

Dovoljenje za sklepanje pozavarovanj se izda za vse zavarovalne vrste.

Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov se vloži pri Agenciji za zavarovalni nadzor.

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov je treba priložiti:

  1. statut zavarovalnice, v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa;
  2. poslovni načrt zavarovalnice in opis ureditve sistema upravljanja zavarovalnice iz 50. člena Zakona o zavarovalništvu;
  3. seznam oseb, ki bodo pridobile kvalificiran delež v zavarovalnici, in višino kvalificiranega deleža, ki ga bo pridobil posamezni imetnik, ali če v zavarovalnici ne bo imetnikov kvalificiranih deležev, seznam dvajsetih največjih delničarjev zavarovalnice in višino deleža, ki ga bo pridobil posamezni delničar ob ustanovitvi zavarovalnice;
  4. druge dokaze, ki dokazujejo,da so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov.

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov je priloženo tudi dokazilo, ki glede na vrste zavarovanj in obseg poslov zavarovalnice dokazuje, da:

  1. ima zavarovalnica primerne osnovne lastne vire sredstev za pokritje osnovnega kapitala;
  2. bo zavarovalnica sposobna zagotavljati primerne lastne vire sredstev za pokritje zahtevanega solventnostnega kapitala;
  3. bo zavarovalnica sposobna zagotavljati primerne osnovne lastne vire sredstev za pokritje zahtevanega minimalnega kapitala;
  4. bo zavarovalnica sposobna izpolnjevati zahteve 4. poglavja Zakona o zavarovalništvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj znaša minimalno 2.520,00 EUR.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 04. 02. 2019